English  |   简体版  |   繁體版
活動
週年晚宴 2019 27-02-2019

香港器材租賃協會週年晚宴2019已於二月二十七日在九龍木球會成功舉行,感謝會員參與。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回主頁
Copyright © 2014 香港設備租賃協會. All rights reserved.